ประวัติการโอนเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รหัสลูกค้า ชื่อ-สกุล วันที่ งวดเดือน จำนวนเงิน
หลักฐานการโอนเงิน
601021 ชาสิตา วนวัฒนสุนทร 02/07/2563 07/2563 3,000.00
601033 กฤตนันท์ กรุงไกรจักร์ 30/06/2563 07/2563 2,000.00
602002 กนกวรรณ ยะฉิ้น 25/06/2563 07/2563 2,000.00
611015 ธัญมน เนียมหอม 29/06/2563 07/2563 1,000.00
611023 สุภา จันทอุดม 30/06/2563 07/2563 1,500.00
612006 ณัฐรดี บริสุทธิ์สวัสดิ์ 03/07/2563 07/2563 5,000.00
612011 ธวัลพรรณ พายัพ 30/06/2563 07/2563 1,000.00
621027 ณรงค์เดช ทรัพย์ประเทือง 29/06/2563 07/2563 4,000.00
621031 นวพล ดำคล้าย 02/07/2563 07/2563 4,000.00
622012 ศรีสมร สังฆะศรี 01/07/2563 07/2563 3,000.00
622013 สิริชัย โยธวงษ์ 01/07/2563 07/2563 1,500.00
631032 พรรณราย แก้วมณี 02/07/2563 07/2563 1,000.00
รวม 29,000.00