ประวัติการโอนเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

รหัสลูกค้า ชื่อ-สกุล วันที่ งวดเดือน จำนวนเงิน
หลักฐานการโอนเงิน
601014 วเรศ จันทร์เจริญ 01/06/2562 06/2562 7,000.00
601021 ชาสิตา วนวัฒนสุนทร 03/06/2562 06/2562 4,000.00
601022 ธีระพงศ์ แจ่มแสง 27/05/2562 06/2562 1,000.00
601033 กฤตนันท์ กรุงไกรจักร์ 29/05/2562 06/2562 2,000.00
602001 ครองขวัญ ละสามา 04/06/2562 06/2562 2,000.00
602002 กนกวรรณ ยะฉิ้น 25/05/2562 06/2562 4,000.00
602003 สุจารุปัญญ์ กฤตมโนรถ 29/05/2562 06/2562 10,000.00
602005 ภริตา อาลัยจิต 03/06/2562 06/2562 2,000.00
602008 ศุภวัฒน์ ภูถาวร 01/06/2562 06/2562 2,000.00
611006 ภัทรวดี พิรยธรรม 03/06/2562 06/2562 2,000.00
611008 สมนึก พรหมทอง 31/05/2562 06/2562 4,000.00
611011 ธันย์อลิน บวรสุวรรณ 04/06/2562 06/2562 3,000.00
611014 อดิศร ระบาเลิศ 24/05/2562 06/2562 3,000.00
611015 ธัญมน เนียมหอม 28/05/2562 06/2562 1,000.00
611019 สันติพงศ์ ตันติเมธานนท์ 03/06/2562 06/2562 3,000.00
611021 พรหมมาตร์ ร่มโพธิ์ชี 04/06/2562 06/2562 1,000.00
611023 สุภา จันทอุดม 01/06/2562 06/2562 5,100.00
612006 ณัฐรดี บริสุทธิ์สวัสดิ์ 04/06/2562 06/2562 5,000.00
612009 ดาราวรรณ ละมุนเมือง 04/06/2562 06/2562 1,000.00
612010 ธนวรรณ เกษมสงคราม 30/05/2562 06/2562 2,000.00
612011 ธวัลพรรณ พายัพ 27/05/2562 06/2562 1,000.00
621024 ธันวา คงวัดใหม่ 03/06/2562 06/2562 1,000.00
622012 ศรีสมร สังฆะศรี 04/06/2562 06/2562 3,000.00
622013 สิริชัย โยธวงษ์ 31/05/2562 06/2562 1,500.00
รวม 70,600.00