ประวัติการโอนเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รหัสลูกค้า ชื่อ-สกุล วันที่ งวดเดือน จำนวนเงิน
หลักฐานการโอนเงิน
601021 ชาสิตา วนวัฒนสุนทร 02/02/2563 02/2563 3,000.00
601033 กฤตนันท์ กรุงไกรจักร์ 03/02/2563 02/2563 2,000.00
601035 ฝากฝัน เจริญพงศ์ 05/02/2563 02/2563 1,000.00
602001 ครองขวัญ ละสามา 05/02/2563 02/2563 2,000.00
602002 กนกวรรณ ยะฉิ้น 24/01/2563 02/2563 2,000.00
602008 ศุภวัฒน์ ภูถาวร 31/01/2563 02/2563 2,000.00
611006 ภัทรวดี พิรยธรรม 03/02/2563 02/2563 2,000.00
611011 ธันย์อลิน บวรสุวรรณ 04/02/2563 02/2563 4,000.00
611015 ธัญมน เนียมหอม 21/01/2563 02/2563 1,000.00
611021 พรหมมาตร์ ร่มโพธิ์ชี 31/01/2563 02/2563 1,000.00
611023 สุภา จันทอุดม 05/02/2563 02/2563 1,100.00
612006 ณัฐรดี บริสุทธิ์สวัสดิ์ 04/02/2563 02/2563 5,000.00
612008 ชนัสฐ์ธิดา บุญญศิริวัฒนกิจ 05/02/2563 02/2563 3,000.00
612011 ธวัลพรรณ พายัพ 05/02/2563 02/2563 1,000.00
621024 ธันวา คงวัดใหม่ 03/02/2563 02/2563 1,000.00
621027 ณรงค์เดช ทรัพย์ประเทือง 29/01/2563 02/2563 4,000.00
621028 ศิรภัสสร คงสิน 01/02/2563 02/2563 1,000.00
621031 นวพล ดำคล้าย 03/02/2563 02/2563 3,500.00
622012 ศรีสมร สังฆะศรี 03/02/2563 02/2563 3,000.00
622013 สิริชัย โยธวงษ์ 01/02/2563 02/2563 1,500.00
622014 มาลี มูลสันเทียะ 31/01/2563 02/2563 5,000.00
622015 ภรณ์พิชชา คัมภีร์ดวงแก้ว 02/02/2563 02/2563 5,000.00
รวม 54,100.00