ประวัติการโอนเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

รหัสลูกค้า ชื่อ-สกุล วันที่ งวดเดือน จำนวนเงิน
หลักฐานการโอนเงิน
601021 ชาสิตา วนวัฒนสุนทร 02/04/2563 04/2563 3,000.00
601033 กฤตนันท์ กรุงไกรจักร์ 03/04/2563 04/2563 2,000.00
602001 ครองขวัญ ละสามา 03/04/2563 04/2563 2,000.00
602002 กนกวรรณ ยะฉิ้น 25/03/2563 04/2563 2,000.00
611011 ธันย์อลิน บวรสุวรรณ 06/04/2563 04/2563 5,000.00
611014 อดิศร ระบาเลิศ 09/04/2563 04/2563 3,000.00
611015 ธัญมน เนียมหอม 20/03/2563 04/2563 1,000.00
611023 สุภา จันทอุดม 31/03/2563 04/2563 3,500.00
612006 ณัฐรดี บริสุทธิ์สวัสดิ์ 03/04/2563 04/2563 5,000.00
612008 ชนัสฐ์ธิดา บุญญศิริวัฒนกิจ 03/04/2563 04/2563 3,000.00
612011 ธวัลพรรณ พายัพ 30/03/2563 04/2563 1,000.00
621027 ณรงค์เดช ทรัพย์ประเทือง 30/03/2563 04/2563 4,000.00
621031 นวพล ดำคล้าย 03/04/2563 04/2563 3,000.00
622012 ศรีสมร สังฆะศรี 31/03/2563 04/2563 3,000.00
622013 สิริชัย โยธวงษ์ 31/03/2563 04/2563 1,500.00
622015 ภรณ์พิชชา คัมภีร์ดวงแก้ว 03/04/2563 04/2563 5,000.00
รวม 47,000.00