ประวัติการโอนเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

รหัสลูกค้า ชื่อ-สกุล วันที่ งวดเดือน จำนวนเงิน
หลักฐานการโอนเงิน
621024 ธันวา คงวัดใหม่ 02/10/2562 10/2562 1,000.00
621027 ณรงค์เดช ทรัพย์ประเทือง 26/09/2562 10/2562 4,000.00
621028 ศิรภัสสร คงสิน 27/09/2562 10/2562 1,000.00
รวม 6,000.00