แก้ไขผู้ใช้งาน

Error: SELECT * FROM `user` WHERE `user`.`id`='621024'